Eric Kwok過山車心情

05年過了一半,對Eric Kwok來說,這半年心情大起大落,好像早排幫陳奕迅打造的復出之作〈夕陽無限好〉,評語好壞參半,有人說〈夕〉的旋律太簡單,似乎有點沉悶,雖然〈夕〉的成績非常理想,不過換來不少批評,Eric Kwok卻覺得通街人都識得唱〈夕〉,就證明自己的成功。

Friday:F Eric Kwok:E

F:點呀?做咩心情好似過山車咁呀?

E:其實係有幾樣o野加埋o既,尤其你事業方面,唔知點解今年好多歌手搵我作歌,咁我又想賺多o的錢,以前我o係慢工出細貨,但呢排做咁多歌,要好辛苦咁控制住個Quality,所以上半年趕佢o地o的歌o既Deadline都趕到我發哂脾氣,好大壓力,而家我學醒目o左,視自己能力接Job。
俾人話〈夕陽無限好〉冇新意,呢首歌係我一年前寫o既,Eason重新出關,所以個個對佢期望都好高,好想佢有番以前o既活潑感,點不知第一首歌俾人嫌普通,但編曲一o的都唔普通,我落o左唔少心思,有o的顧家輝o既Classic Folk,唔係市場K歌,係現在樂壇應該做o既歌,而且大家有冇諗過〈夕〉當中o既Message,裡面歌詞係好有意思。我見個個對呢首歌都瑯瑯上口,即係話我係成功,所以唔會太失望。

F:講完唔開心o既o野,講番o的開心o既事先啦?

E:今年同某o的圈中朋友更Friend,好似Eason、霆鋒咁,我得閒就同佢o地打波,傾音樂,o岩哂Channel好開心。感情方面,上年同女友經歷過一o的挫折,今年所有問題都解決哂,我o地感情比以前更穩定,我女友成日俾人話大肚,如果係大肚,屋企有八個仔o添,其實係肥o左o者!見佢而家積極籌備出碟,我都替佢高興。佢都瘦o左好多,係我肥o左o者!

F:近期好Buy唱作人喎,好似藍奕邦同王菀之咁,賣碟都賣得唔錯,你點睇呀?

E:(樂壇)絕對健康o左.而家o既現象係好似外國咁,有實力o既唱作人一樣好受歡迎。我覺得而家樂壇唔易接受新事物,成日用一個創作班底就算,首羌歌差不多,又唔賣碟,既然係咁,不如做番自己鍾意做o既音樂就算,搏一鋪都好,見實力派終於搏到出位,都好開心。

F:你之前講過唔想只在幕後發展,但呢排你多是居於幕後為主,有冇諗過再走出幕前?

E:因為我最近同公司解約,而且又遇著多人搵我作歌,好似Yumiko、霆鋒、I Love U Boyz,做自己碟實在難搵錢,而家賺錢先,再儲定彈藥,而家有意思孖番舊Partner Jerald做隻新碟,希望出年可以出到自己o既新碟。

Next