Eric Kwok《Collection》真實的動聽

一張如此高質素的唱片,竟然不是出自當代的一線歌手,是否叫人感到唏噓呢?當然Eric所挑選的也是流行與質素俱佳的歌曲來翻唱,某程度上也是足以是一張「鼓勵輝陽」式的精選唱片。

每一首歌也重新編排,每一首歌也附送一個小文集,某些歌更加重寫了新版本的歌詞。若還是嫌不足,還有一張Demo CD讓你新舊對照,來個樂壇估歌小遊戲。單是這份心思,就足以勝過不少現在大賣的唱片/歌手。

深沉的〈就當我未玩夠〉,真的有一種淒楚與傷感,和流淚的感動。〈給我愛過的女孩們〉的輕佻又溫柔,很久沒有在男歌手的唱片中找到了。〈生日快樂〉的80's情意結與噱頭,〈電波少年絕食記〉的快樂與嘲諷,都很容易落得眼高手低,不過Eric做的效果都很好。

CD中Eric說利用了某些舊器材,去重拾80's-90's的某種唱片上的sound及製作技巧。其實同樣地,Eric的唱片也回到本地樂壇高水準,又口味廣闊的那個年代。不是K歌不K歌的問題,而是製作人的水準、唱片公司的策略、傳媒的見識,最後才到樂迷的口味的問題!這張一線的規模、心思與製作的唱片,如果硬要去挑剔,那就是缺了一些動人的side cut小品。所以聽得未免有點heavy了,而且亦太煞有介事了(包括那首〈幸福摩天輪〉在內。)輕鬆點,會有攻多人接受。

推介歌:〈Number Nine + 打者愛也〉、〈就當我未玩夠〉、〈給我愛過的女孩們〉、〈生日快樂〉

評分:9分 (10分為滿分)

Eric Kwok講最愛經典金曲:〈Number Nine + 打者愛也〉、〈幸福摩天輪〉、〈生日快樂〉
Eric Kwok講最難唱經典金曲:〈給我愛過的女孩們〉、〈幸福摩天輪〉
Eric Kwok講最新大碟突破:自己專登為o左呢隻碟學o左幾個月結他,當聽到碟堶惘釵n幾隻歌係自己親身彈時,滿足感真係好大。

Eric Kwok講製作新碟難忘事:最難忘o既事係做呢隻碟期間遭遇到o的感情挫折,搞到自己冇乜心機做呢隻碟,經過呢件事後,我先知道乜o野先至最緊要,同埋我要感情好穩定先唔會影響工作。

Eric Kwok hard sell時段:呢隻碟堶得既每首歌都係我入行7年之內o既心血結晶,其中我特別揀o左o的比較冇乜人識o既歌入呢隻碟,因為我覺得呢o的歌都好pop、好掂,我希望藉住呢隻碟救番生佢o地,所以呢隻碟所有歌都唔係side cut o黎o架,全部都係我精選中o既精選。另外,呢隻碟有好多係我第1次嘗試,第1次同Grace合唱〈幸福摩天輪〉,同埋第1次獨立出1張唱片,所以呢隻碟堶得既作曲、填詞,甚至係碟o既包裝都加o左好多自己o既諗法落去。